Winch Elektrik

Winch ElektrikElectric Winch

Winch Elektrik

 

Winch Elektriksiri IDJ kamimenggunakan motor elektrikdenganbrek, dan lain-lain bahagian-bahagianberkualititinggisepertikotak gear planet, dram, danrangka. Apa yang pelangganperlulakukanhanyalahmelengkapkansebuahkotakelektrik, supaya winch bolehmelakukankerjadenganbaik. Selaindaripadakonfigurasi yang standard, iajugabolehdirekabentukdandihasilkanmengikutspesifikasipelanggan.Secaraamnya, winch mempunyaipelbagaidayatarikan, yang bolehmencapaisetinggi 60 tan.

Winch elektrikkamimempunyaistruktur yang padatdidalamprestasi.Iabolehmulabekerjadenganberkesan, denganbunyibising yang minimum semasaprosesoperasi. Iajugamudahuntukdipasangdantidakperludiservisdengankerap, yang memberikemudahankepadapelanggankami. Olehitu, winch elektrikkamikinitelahluasdigunakandalamkapaldanjenteradek, sertajenterapembinaan.

Kuantitipesanan minimum bagi winch elektrikkamiadalahsatukeping, danmasasampai yang standard adalahdalam 30 hari.

Disebabkanpakejlayar yang baik, produkiniadalahsesuaiuntukpengangkutanjarakjauhdantelahditerimabaikolehpelanggan-pelanggandibanyaknegaradanrantaudiseluruhdunia.

 

Borang ditanya