Winch Hidraulik Bebas Jatuh
Winch Hidraulik Bebas Jatuh
Winch Hidraulik Bebas Jatuh

Winch Hidraulik Bebas Jatuh

Winch HidraulikBebasJatuh

Winch HidraulikBebasJatuhsiri IYJ---L kamibolehdidapatidalamstrukturpadat, dandilengkapidenganpemasanganmudah, startup yang mudah, operasi yang bolehdipercayai, bunyibising yang sedikit, kospenyelenggaraan yang rendah, dansebagainya. Disampingitu, harga win yang ekonomi  tidakbolehhanyamencapaikecekapankerja yang tinggi, tetapijugabolehdigunakanuntukjangkamasa yang panjang. Berdasarkankelebihanini, iadigunakanuntukpemadat, penghancur, lapisanpaip, kren crawler, krenkenderaan, grab bucket kren, danperalatan lain.

Sebagaiproduk yang dipatenkansyarikatkami, Winch HidraulikBebasJatuhkamiterdiridaripada planet gear, motor hidraulik,brekjenisbasah, kawalan clutch hidraulik, blokinjap, dram, danbingkai. Apabiladiberikandengan motor hidraulik yang mempunyaisesaranbolehubah, win bolehbekerjadiduakelajuan.Padamasa yang sama, iabolehmendapattekanan yang meningkatdankuasasemasabekerjaapabiladilengkapidengan motor ombohhidraulikpaksi.Selainitu, disebabkan clutch hidraulik, win hidraulikbolehbekerjasecarabebasjatuhapabilacangkukkosong, sekaligusbolehmeningkatkankecekapankerja.


Kuantiti order minimum: 1 unit

Masa yang digunakan: 30-60hari

Pakej: pakej standard yang sesuaiuntukpengangkutanjarakjauh

Borang ditanya